Elafskolan i Södertälje

Skolan etablerades hösten 2014 och är en svensk F-9-skola med assyrisk profil, där all undervisning sker på svenska förutom modersmålsundervisningen. Elafskolans pedagogik tar sin utgångspunkt i att elever lär sig mer framgångsrikt när de förstår och definierar sig själva i en mångkulturell omgivning. Att eleven utvecklas bäst i en miljö där lärande och prestation sätts i ett helhetssammanhang både kulturhistoriskt och socialt. Skolan har ett interkulturellt förhållningssätt.

Vi anser att vårt pedagogiska koncept ger eleverna en skolgång som rustar dem bättre för livet. Vi ser helheten i eleven, ger trygghet, goda förebilder och ett lärande som kommer vara glädjefyllt.

Elafskolans verksamhetsidé

Vi skapar en plats för lärande, bildning och personlig utveckling för alla så att eleverna uppnår de mål läroplanen anger.

Vi skapar en plats där eleverna får utveckla sitt modermål till fullo i tal och skrift och där svenska språket ges en central ställning som gör eleverna tvåspråkiga.

Vi skapar en plats där eleverna kan ta del av sin kulturella och historiska bakgrund och som ger dem en identitet i det svenska samhället och gör dem till fullödiga medborgare som tar ansvar.

Elafskolan erbjuder

 • Mer undervisning i svenska, matematik och engelska än vad en kommunal grundskola ger
 • Mer modersmålsundervisning (Suryoyo och Ktobonoyo eller Arabiska)
 • Mer undervisning i assyrisk historia och kultur
 • Fotbollskola
 • Simskola
 • Samverkan med olika aktörer i Södertälje
 • Klasstorlek i 20-grupper
 • En trygg studiemiljö där eleven blir sedd och bekräftad
 • Inkluderande och interkulturell skola
 • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
 • Läxhjälp